KYK borcuna faizsiz ödeme yürürlüğe girdi

7420 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişim Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de bugün gösterildi. Kanunda yer edinen kimi mühim düzenlemeler şöyleki:

YENİLENEBİLİR ENERJİDE VERGİ MUAFİYET SINIRI ARTTI

Kanunla, yenilenebilir enerjide vergi muafiyeti 25 kilovattan (kW) 50 kW’ye çıkarıldı. Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları yada kiraladıkları konutların çatı yada cephelerinde, kurulu gücü azami 50 kW’ye kadar elektrik enerjisinden gerekseme fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar, gelir vergisinden muaf olacak.

GÜNLÜK YEMEK BEDELİ 51 TL’YE KADAR VERGİDEN İSTİSNA TUTULACAK

İşverenler tarafınca, iş yerinde yada müştemilatında yiyecek verilmemiş durumlarda çalışılan günlere ilişkin bir günlük yiyecek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı, gelir vergisinden kural dışı tutulacak. Ödeme bu tutarı aşarsa, aşan kısım ile bu amaçla sağlanan öteki menfaatler, ücret olarak vergilendirilecek.

YURT DIŞI KAZANÇLARDAN YAPILAN ÖDEMELERE VERGİ MUAFİYETİ

Yurt haricinde meydana getirilen inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki emek harcamaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak meydana getirilen ücret ödemeleri, gelir vergisinden kural dışı olacak.

BİREYSEL KATILIM YATIRIMLARINDA YILLIK İNDİRİM TUTARI ARTTI

Bireysel katılım yatırımcısı tam yükümlü gerçek kişilerin, iktisap ettikleri tam yükümlü anonim şirketlere ilişkin iştirak hisselerini, minimum 2 yıl elde tutmaları şartıyla Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ilişkin hükümlerine bakılırsa hesapladıkları hisselerin tutarlarının yüzde 75’ini, senelik beyannamelerine mevzu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edilmiş olduğu dönemde indirebileceklerine yönelik düzenleme, 31 Aralık 2027’ye uzatılacak. Senelik indirim tutarı ise 1 milyon TL’den 2,5 milyon TL’ye yükseltilecek. Bu yargı, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde edilmiş gelir yada kazançlara uygulanmak suretiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ FAİZLERİ SİLİNDİ

Yüksek Tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle, tahsil kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek. Tahsil kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonrasında adım atmak suretiyle, kredi almış olduğu kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek. Borçlu, borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 ilave edildikten sonra kredi borcu hesaplanacak. Sadece ilgili yılda TÜFE’nin yüzde 10’dan azca olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç kere yapılabilecek.

ASKERLİK DÖNEMİNDE KYK ÖDEMESİ OLMAYACAK

Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, askerlik periyodunun sonuna kadar kredi borcu ertelenecek. Maddi yada hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek. Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade geçmişine kadar ödenmemesi yada noksan ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek suretiyle ilgili vergi dairesine bildirilecek.

Öğrenimi esnasında yada eğitimden sonrasında ölenlerin yada yüzde 90 ve üstü engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sıhhat kurulunca tespit edilenlerin, kalan borçları silinecek. Yasanın yürürlüğe girmiş olduğu tarihten ilkin eğitim edilen tutarlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde hemen hemen eğitim edilmemiş kredi taksitleri içindeki endeks tutarları terkin edildikten sonrasında bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunacak.

GERİ ALINMASI GEREKEN AYLIKLARDAN DOĞAN CEZA VE FAİZLER SİLİNDİ

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Kuvvetsiz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da meydana getirilen değişiklikle, gerçeğe uygun olmayan sıhhat kurulu raporu kullanımı sebebiyle meydana getirilen ödemeler hariç, bu kanun kapsamındaki kişilere bu maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması ihtiyaç duyulan aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler silinecek. İlgililer hakkında herhangi adli, yönetimsel ve icrai kovuşturma yapılmayacak. Yersiz ödemeler kapsamında maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten ilkin yönetim tarafınca meydana getirilen tahsilatlar, ilgililerine iade edilmeyecek.

TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ İNTÖRNLERİNE ASGARİ ÜCRET ÖDENECEK

Tıp fakültelerinin 5’inci yılını tamamlayıp 6’ıncı yılına geçen öğrencileri ile diş hekimliği fakültelerinin 4’üncü yılını tamamlayıp 5’inci yılına geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama emek harcamaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden 12 ayı geçmemek suretiyle; devlet üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında, vakıf üniversitelerinde ise 4 bin 702 gösterge rakamının işyar aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenecek. Bu ödeme vergiden muaf olacak.

İŞVERENE UYGULANAN CEZALAR SİLİNECEK

Covid-19 sebebiyle ödenen kısa emek harcama ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden meydana gelen fazla ve yersiz ödemeler ile nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin, başvuruda bulunmuş olduğu işveren tarafınca fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene uygulanan yönetimsel para cezalarından, bu maddenin yürürlük zamanı itibarıyla eğitim edilmemiş olanlar terkin edilecek. Eğitim edilenler iade yada mahsup edilemeyecek. Kısa emek harcama uygulanan dönemde işveren tarafınca işçi çıkarılmasına istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile ceza soruşturmasına yada kovuşturmasına mevzu olmuş kısa emek harcama ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemeleri bu madde kapsamı haricinde olacak.

Gümrük Kanunu’nda meydana getirilen düzenlemeyle geçici ithalat rejimi kapsamında kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getiren hak sahipleri tarafınca gümrük idaresine data verilmeden taşıtsız yurt dışına çıkılması durumunda usulsüzlük cezası uygulanacak. Meydana getirilen bu değişiklikle taşıtın marka, model ve yaşına bakılırsa değişmekle beraber, orantısız şekilde yüksek olduğu değerlendirilen cezalarda indirime gidilecek.

BDDK’YE YENİ YETKİLER VERİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bir banka ya da banka grubu için etkinlik mevzuları bazında sınırlama yada engellemeler getirmek suretiyle etkinlik izni vermeye yetkili olacak. Bankaların müşterilerine sundukları hizmetlerin güvenli ve kesintisiz bir halde sürdürülmesinde mühim yeri bulunan hizmet sağlayıcıların uymaları ihtiyaç duyulan usul ve esasları belirleme yetkisi BDDK’ye verildi. Mevduat bankalarının katılım fonu kabulü, finansal kiralama işlemleri; katılım bankalarının mevduat kabulü; kalkınma ve yatırım bankalarının ise mevduat kabulü ve katılım fonu kabulü benzer biçimde faaliyetlerde bulunmaları ve etkinlik sınırlamaları yada kısıtlamalarına uymamaları halinde, 1 milyon liradan ve çıkar sağlanmış olması halinde sağlanan menfaatin iki katından azca olmamak suretiyle, engelleme ve sınırlamalara aykırılık teşkil eden tutarın yüzde 100’üne kadar yönetimsel ceza verilecek. BDDK, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tutum Finansman Şirketleri Kanunu’na doğal olarak şirketlerce kurum izni için aranan yada şirket ortaklarınca kurucularda aranan şartların kaybedilmesi durumunda bunların etkinlik iznini kaldırabilecek ve tasfiyesine karar verebilecek.

KUR KORUMALI MEVDUAT 2023 SONUNA KADAR UZATILDI

2022 yılı sonuna kadar yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üstünden Türk lirasına çevrilmesi ihtiyaç duyulan son tarih 31 Aralık 2023 olacak. Türk lirasına çeviren mükelleflerin bu kapsamda açılacak mevduata gerçekleşme ettirilecek faiz ve kar payları ile öteki kazançları kural dışı kapsamında tutulacak. Cumhurbaşkanına, istisnayı, 31 Aralık 2023 geçmişine kadar her bir geçici vergi yada senelik hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer edinen yabancı paralar için ayrı ayrı yada beraber uygulatma mevzusunda yetki veriliyor.

Kaçak akaryakıtın tasfiyesine ilişkin iş ve işlemler, Gömü ve Maliye Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olan defterdarlıklar yerine yatırım seyretme ve koordinasyon başkanlıkları tarafınca yerine getirilecek. Satışı yapılarak tasfiye edilen kaçak akaryakıtın bedeli, ilgili il hususi idaresinin yada yatırım seyretme ve koordinasyon başkanlığının bütçesine gelir kaydedilecek. Numune çözümleme neticeleri teknik düzenlemelere uygun olmayan ve en yakın rafinericiye satılan kaçak akaryakıtın satış bedeli de ilgili il hususi idaresinin yada yatırım seyretme ve koordinasyon başkanlığının bütçesine gelir olarak kaydedilecek.

KARŞILIKSIZ ÇEKLERE İLİŞKİN DÜZENLEME

Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve öteki kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmının 1 Temmuz 2023’e kadar tamamının ödenmesi yada tekrardan yapılandırılması halinde, geçmiş ödeme performanslarına ilişkin negatif kayıtları dikkate alınmayacak. Bu borçların anapara yada taksit ödeme zamanı 1 Ekim 2022’den ilkin olacak. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri tekrardan yapılandırması yada yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai mesuliyet doğurmayacak.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKAN VE ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ

Anayasa Mahkemesi’nin, mecburi emeklilik yaşından ilkin vazife süresi dolan başkanı ve Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkan ve üyeleri arasından seçilen üyeleri, herhangi bir işleme gerek olmaksızın ve boş kadro şartı aranmaksızın, kalan vazife sürelerini tamamlamak suretiyle geldikleri üyelik görevine geri dönecekler, boşalan ilk üye ekibi kendilerine tahsis olacak. Yükseköğretim kurumlarından seçilenler, talepleri üstüne ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna yada uzmanlık alanlarına bakılırsa talep ettikleri 3 yükseköğretim kurumundan birine atanacaklar. Üst aşama yöneticileri, özgür avukatlar, birinci derslik hakim ve savcılar ile raportörler arasından seçilenlerle, yükseköğretim ekibinden seçilip öğretim üyeliğine dönmek istemediğini vazife süresi bitmeden bir ay içinde bildirenler, Sayıştay üyeliği ekibine atanacak. Yaş haddine kadar görevlerine devam etmeleri öngörülen üyelerden yaş haddini doldurmadan kendi isteğiyle üyelikten çekilenler de düzenlemeye doğal olarak olacak.

TAKİP TUTARI 2 BİN LİRA VE ALTINDAKİ ALACAKLAR TASFİYE EDİLECEK

İşverenler tarafınca çalışanlara elektrik, organik gaz ve öteki ısınma giderlerine karşılık olmak suretiyle 30 Haziran 2023 geçmişine kadar ilave olarak meydana getirilen aylık bin lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu meblağ üstünden gelir vergisi hesaplanmayacak. İcra takip edeni başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek şahıs olan ve her bir icra dosyası itibarıyla aslolan alacak ve ferileri dahil icra takip edeni başlatılmış olduğu tarihteki takip tarihinde yer edinen takip tutarı 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile bu tutarın üstünde takip başlamış olmakla beraber 15 Ağustos 2022 zamanı itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar sebebiyle bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen alacaklar; alacaklıların feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları koşuluyla ufak alacak kapsamına alınacak.

Yoruma kapalı.

Bebek Bakıcısı - Omegle - Sohbet Odaları - Omegla - Görüntülü Sohbet - Kaynak Otomasyon Sistemleri -
deneme bonusu radabet giriş Puff langstoninstitute.org gaziantep bayan escort antep escort