Borç yapılandırma paketi ne zaman çıkacak? SGK, MTV, GSS, KYK borçları nasıl yapılandırılacak?

Teklifle, Gömü ve Maliye Bakanlığı, Tecim Bakanlığı, Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK), il hususi idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı sunuluyor.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİNE NELER DAHİL?

Alacaklar için 31 Aralık 2022 zamanı esas alınırken, vergiler, vergi cezaları, yönetimsel ve adli para cezaları, gümrük vergileri ve yönetimsel para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, toplumsal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası benzer biçimde ışık’i alacaklar kapsama dahil ediliyor.

Bu idarelerin Kamu Alacaklarının Öğrenim Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve öğrenim edilen öteki alacakları ile belediyelerin, su, atık su ve katı atık benzer biçimde alacakları da düzenleme kapsamında yer ediniyor.

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TBMM Başkanlığına sunulan kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Tekrardan Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne gore, düzenlemeden yararlanmak isteyenler, 30 Nisan 2023’e kadar ilgili idareye başvuracak.

BORÇ YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ KAÇ TAKSİT OLACAK?

Gömü ve Maliye Bakanlığı, Tecim Bakanlığı, SGK, il hususi idareleri, belediyeler ve YİKOB’Iara bağlı öğrenim dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti, 31 Mayıs 2023’e kadar, öteki taksitlerini ise bu zamanı takip eden aylık dönemler halinde azami 48 eşit taksitte ödeyebilme şartı aranacak.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak; feri alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişiklik oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilecek. Bu durumda yönetimsel para cezalarından yüzde 25 indirim yapılacak; yapılandırma sonucu ödenecek alacağın bir tek feri alacaktan ibaret olması halinde feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişiklik oranlan esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.

İlgili maddelerde yer edinen azami süreler aşılmamak kaydıyla bu düzenlemeye gore yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 yada 48 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini müracaat esnasında tercih edecek.

BORÇ YAPILANDIRMA ÖDEME KREDİ KARTI İLE YAPILABİLİR Mİ?

Gömü ve Maliye Bakanlığı ile SGK’ye bağlı öğrenim dairelerinin düzenleme kapsamındaki alacakları, kredi kartıyla da ödenebilecek.

Birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde yapılması koşuluyla kalan taksitlerden bir takvim senesinde en fazla üç taksitin süresinde ödenmemesi yada noksan ödenmesi halinde düzenleme hükümleri ihlal sayılmayacak.

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere gore belirlenen meblağ 12 eşit taksit için 1,09; 18 eşit taksit için 1,135; 24 eşit taksit için 1,18; 36 eşit taksit için 1,27; 48 eşit taksit için 1,36 katsayısı ile çarpılacak, bulunan meblağ taksit sayısına bölünerek aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.

HANGİ BORÇLAR SİLİNECEK?

Düzenlemeyle Gömü ve Maliye Bakanlığına bağlı öğrenim dairelerince takip edilen alacaklardan, vadesi 31 Aralık 2022’den ilkin olmasına rağmen 1 Ocak 2023 itibarıyla ödenmemiş ve tüm öğrenim daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek.

Bu kapsamda terkin işlemlerinde kamu borçlusu adına gerçekleşme etmiş borçlar esas alınacak borçlunun müteselsil mesuliyet yada ikincil sorumluluklar kapsamında ödemesi ihtiyaç duyulan tutarlar dikkate alınmayacak. Ek olarak 2 bin liralık tutarın tespitinde 1 Ocak 2023’te vergi dairesi kayıtlarında bulunan meblağ esas alınarak terkin işlemleri gerçekleştirilecek.

Bu tutarın tespitinde 1 Ocak 2023 itibarıyla öğrenim dairesi kayıtları esas alınacak. Tahsilinden vazgeçilen alacaklar ile ilgili açılmış davalar, alacaklı öğrenim dairesinin alacağın terkin edildiğine ilişkin bildirimi üstüne mahkemesince sonlandırılacak. Düzenlemenin yayımı tarihinden ilkin ödenmiş olan tutarlar iade edilmeyecek.

EHLİYETLER GERİ VERİLECEK Mİ?

Karayolları Trafik Kanunu’na eklenen geçici madde ile sürücülere uygulanan trafik yönetimsel para cezalarına istinaden verilen ve etken durumda olan ceza puanları silinecek, ceza puanı hesaplamasında bu durum dikkate alınmayacak.

Geçici olarak geri alınan ve ilgilisine teslim edilmemiş olan sürücü belgelerinin geçici geri almaları eylemsiz duruma getirilecek ve ilgilinin müracaatı üstüne iade edilecek ve daha sonraki geri alma işlemi hesaplamalarında bu durum dikkate alınmayacak.

Alkollü ve uyuşturucuyla vasıta kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek, bu düzenleme kapsamında değerlendirilmeyecek.

Eylemsiz duruma getirilen geçici geri alma süreleri ve ceza puanları, bu maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten önceki tüm adli ve yönetimsel işler bakımından ilgilisine herhangi bir hak yada kural dışı sağlamayacak ve uygulanmış olan trafik yönetimsel para cezalarını ortadan kaldırmayacak.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Yüksek Tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda meydana getirilen değişikliğe gore, yürürlüğe girmiş olduğu tarih itibarıyla geri ödemesi başlamış yada takip için vergi dairesine bildirilmiş tahsil ve katkı kredilerinden vadesi geldiği halde ödenmemiş olanların asıllarına vade tarihleriyle 9 Kasım 2022 tarihleri içinde gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı benzer biçimde alacaklar hesaplanmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten ilkin öğrenim edilen tutarlar iade edilmeyecek.

Yoruma kapalı.

uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler seo paket